Skip to content
nordic_cc_customer_service_call_center_sverige

Hållbart företagande

Dynavas hållbarhetsarbete och värderingar
Långsiktighet och engagemang

Ett hållbart serviceerbjudande

På Dynava hjälper vi våra kunder under årets alla dagar. Vi bidrar till ett mer välfungerande samhälle där kunderna alltid erbjuds hjälp via den kanal de föredrar. I den ambitionen har Dynavas personal en nyckelroll. Med hjälp av högklassiga tekniska lösningar och beprövade processer levererar vi våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till medarbetarna, kunderna och miljön.

Vårt hållbarhetsprogram bygger på de principer som har satts upp av FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact, där vi är företagsmedlemmar. Vi fokuserar på en välmående och jämlik arbetsmiljö, miljövänliga val och ansvarsfull ekonomi och administration. Vidare stöder vi aktivt bland annat projekt som hjälper barn och unga.

Det är av största vikt för oss som företag att identifiera vilken typ av miljö vi verkar i och vilka förväntningarna på oss är, både på individnivå och som samhällsaktör. Vi vill uppmuntra till en aktiv intern dialog om hur våra egna handlingar kan öka andras välmående.

Vi stöder en god medarbetarupplevelse

100 % av våra kontor är centralt belägna för att främja kollektivt resande
4,26/5 betyget för vår senaste onboarding
4,30/5 tilliten till kollegorna
Företagsansvar

Våra hållbarhetsprinciper

FN:s företagsinitiativ Global Compact främjar och utvecklar det ekologiska, sociala och ekonomiska ansvarstagandet för företag och samhällen. Vi följer de tio principerna i Global Compact och använder dem som utgångspunkt för vårt hållbarhetsprogram som har fyra hörnstenar: en välmående och jämlik arbetsmiljö, hållbara val, en ansvarsfull ekonomi och administration samt aktiv påverkan för barns och ungas bästa.
Personal

En välmående och jämlik arbetsmiljö

Dynava sustainability 02

 

Medarbetarna är Dynavas främsta resurs, vilket inte är överraskande: god kundservice handlar alltid om möten som präglas av genuin omtänksamhet och medmänsklighet. Därför ägnar vi särskild uppmärksamhet åt medarbetarupplevelsen, medarbetarnas välbefinnande och utveckling. Vårt mål är att säkerställa en välmående och jämlik arbetsmiljö där alla känner sig trygga.

Våra medarbetare är jämlika oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning och religiös övertygelse. Vår personal har organisationsfrihet och vi följer kollektivavtal som styr löneutveckling och anställningsvillkor.

Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi mäter regelbundet medarbetarnöjdheten, personalens välbefinnande och kvaliteten på ledarskapet inom Dynava.

Vi strävar efter ett gott ledarskap och utvecklar ständigt ledarkompetensen. Dynavas ledarskap bygger på coachning och en öppen och kontinuerlig dialog. Vi har en aktiv intern kommunikation och företagsledningen håller hela organisationen informerad om företagets utveckling.

Vi och miljön

Hållbara val

Dynava sustainability 03

 

En stor del av miljöbelastningen från vår verksamhet genereras av energiförbrukning och resor. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att till exempel minska antalet arbetsresor. Tack vare våra tekniska lösningar, tillförlitliga processer och ett engagerat ledarskap kan utbildningar, möten och kompetensutveckling till stor del utföras på distans. Tack vare alla virtuella utbildningar och möten har antalet arbetsresor minimerats.

Vi erbjuder alla medarbetare möjligheten att välja miljövänliga transportsätt. Våra kontor ligger centralt och har goda kollektivtrafikförbindelser. I fråga om tjänstebilar gynnas el- och hybridbilar av våra fastslagna utsläppsgränser.

I vår verksamhet förutsätter vi att varje medarbetare prioriterar miljövänliga lösningar. Vi återvinner och återanvänder så mycket som möjligt och följer upp energikonsumtionen på våra kontor. Vi arbetar huvudsakligen med digitala dokument. Vi gynnar hållbara val i alla inköp.

Hållbart företagande

Hållbar ekonomi och administration

Dynava sustainability 01

 

För oss på Dynava handlar hållbarhet också om att säkerställa tillförlitligheten, säkerheten och kontinuiteten i vår verksamhet. Detta gör att våra kunder, samarbetspartner och medarbetare kan vara säkra på att vi lever upp till våra löften också på lång sikt.

Vi strävar efter att skapa en hållbar lönsamhet genom att ta ett ekonomiskt och administrativt ansvar som bygger på noggrann planering och uppföljning. Genom att ha en noggrann strategi och beprövade finansiella planerings- och granskningsprocesser kan vi följa upp utvecklingen av intäkter och kostnader.

Vi har en välfungerande kontrollmekanism för att förhindra alla slags bedrägerier. Dessutom säkerställer vår informationssäkerhetspolicy och beredskapsplan en kontinuitet och ett gott skydd mot dataintrång. Vi har en tydlig process för hur vi behandlar personuppgifter i våra egna och våra kunders tjänster.

Samhälle

Aktiv påverkan

Dynava sustainability 05

 

Vi vill också ta vårt ansvar för samhället omkring oss. Det gör vi redan i vår dagliga verksamhet, genom att våra åtta kontor i Sverige och Finland främjar lokal sysselsättning och tillväxt.

Varje år stöder vi organisationer inom tredje sektorn och vi prioriterar satsningar som har fokus på barns och ungas väl. I Sverige stöder vi bland annat Musikhjälpen och i Finland deltar vi i den så kallade Näsdagen. För åttonde året i rad samarbetar vi med Segelfartygsstiftelsen i Finland som ordnar seglingsutbildning och långa seglingar för ungdomar med olika bakgrund.

Varje år deltar vi i den finländska kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb som erbjuder ungdomar jobb och värdefull arbetslivserfarenhet. Vi tar också ett samhällsansvar och erbjuder till exempel förmånlig nummerupplysning för funktionshindrade och taxileveranstjänster för personer med nedsatt rörlighet.