Hållbart företagande

Dynavas hållbarhetsarbete och värderingar
Långsiktighet och engagemang

Ett hållbart serviceerbjudande

På Dynava hjälper vi våra kunder under årets alla dagar. Vi bidrar till ett mer välfungerande samhälle där kunderna alltid erbjuds hjälp via den kanal de föredrar. I den ambitionen har Dynavas personal en nyckelroll. Med hjälp av högklassiga tekniska lösningar och beprövade processer levererar vi våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till medarbetarna, kunderna och miljön.

Vårt hållbarhetsprogram bygger på de principer som har satts upp av FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Vi fokuserar på en välmående och jämlik arbetsmiljö, miljövänliga val och ansvarsfull ekonomi och administration. Vidare stöder vi aktivt bland annat projekt som hjälper barn och unga.

Det är av största vikt för oss som företag att identifiera vilken typ av miljö vi verkar i och vilka förväntningarna på oss är, både på individnivå och som samhällsaktör. Vi vill uppmuntra till en aktiv intern dialog om hur våra egna handlingar kan öka andras välmående.

Vi stöder en god medarbetarupplevelse

100 % Av våra kontor är centralt belägna för att främja kollektivt resande
4,26/5 Betyget för vår senaste onboarding
4,30/5 Tilliten till kollegerna

Vastuullisuusperiaatteemme

Dynavan vastuullisuusohjelma pohjautuu YK:n Global Compact –yritysvastuualoitteeseen, joka haastaa yrityksiä edistämään liiketoiminnassaan suotuisia työoloja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään lahjontaa. Noudatamme kymmentä Global Compactin periaatetta ja käytämme niitä viitekehyksenä omalle vastuullisuusohjelmallemme.

Företagsansvar

Våra hållbarhetsprinciper

FN:s företagsinitiativ Global Compact främjar och utvecklar det ekologiska, sociala och ekonomiska ansvarstagandet för företag och samhällen. Vi följer de tio principerna i Global Compact och använder dem som utgångspunkt för vårt hållbarhetsprogram som har fyra hörnstenar: en välmående och jämlik arbetsmiljö, hållbara val, en ansvarsfull ekonomi och administration samt aktiv påverkan för barns och ungas bästa.
Henkilöstö

Kukoistava ja tasa-arvoinen työyhteisö

Henkilöstöllämme on yhdistymisvapaus ja noudatamme työehtosopimuksia, jotka määräävät palkkakehyksen ja monet työehdot. Varmistamme työntekijöillemme turvallisen työympäristön työturvallisuusohjeilla ja sitä tukevalla organisaatiolla.

Työntekijämme ovat kaikki tasa-arvoisia iän, sukupuolen, työsuhteen, kulttuuritaustan, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen vakaumuksen jne. suhteen. Pyrimme hyvään johtajuuteen ja kehitämme johdonmukaisesti esimiestemme taitoja.

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä ja oppia uutta. Annamme tunnustusta hyvistä saavutuksista ja tuemme työntekijöidemme hyvinvointia sekä työkykyä. Mittaamme säännöllisesti henkilöstömme tyytyväisyyttä, hyvinvointia sekä johtamista. Tarjoamme kesätyötä suurelle joukolle nuoria.

Pyrimme hyvään johtamiseen ja kehitämme johdonmukaisesti esimiestemme osaamista. Uudet johtajat saavat johtamis- ja johtamistaitojen peruskoulutuksen. Meillä on aktiivinen sisäinen viestintä ja yrityksen johto tiedottaa organisaatiolle järjestelmällisesti viimeisimmistä tapahtumista.

Dynava sustainability 02
Vastuullinen liiketoiminta

Reilu, eettinen ja läpinäkyvä liiketoimintakäytäntö

Arvostamme hyvää liike-etiikkaa ja odotamme sitä myös asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme. On itsestään selvää, että noudatamme kaikkia lakeja ja määräyksiä. Vastustamme tiukasti kaikenlaista korruptiota. Työntekijämme ovat velvollisia sulkemaan itsensä pois päätöksistä tilanteissa, joissa heillä itsellään tai heidän läheisillä on henkilökohtainen etu.

Työntekijämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä anonyymisti ilmiantokanavamme kautta. Kunnioitamme ihmisten yksityisyyttä ja noudatamme voimassa olevia tietosuojalakeja. Käsittelemme palveluissamme monenlaisia henkilötietoja ja meillä on vakiintunut prosessi GDPR:n noudattamisen varmistamiseksi, mikä varmistaa, että käsittelemme yksityishenkilöiden tietoja vastuullisesti.

Dynava sustainability 05
Yhteiskunta

Yhteiskuntavaikuttamista lasten ja nuorten hyväksi

Tuemme joka vuosi kolmannen sektorin toimijoita, jotka työskentelevät lasten ja nuorten hyväksi. Olemme olleet mukana esimerkiksi Nenäpäivässä ja jo kahdeksatta vuotta yhteistyössä Purjelaivasäätiön kanssa, joka mahdollistaa purjehduskoulutusta ja pitkiä purjehduksia erilaisista taustoista tuleville nuorille.

Osallistumme myös yhteiskunnallisiin palveluihin. Tarjoamme esimerkiksi erittäin edullisia hakemistopalveluita vammaisille ja taksilähetyspalveluita liikuntarajoitteisille.

Dynava sustainability 05
Talous ja riskienhallinta

Vastuullinen talous ja hallinto

Huolellisella suunnittelulla ja valvonnalla varmistamme riittävän kannattavuuden, mikä varmistaa taloudellisen kestävyyden. Meillä on yksityiskohtain strategia- ja taloussuunnittelu sekä seurantaprosessit, joiden avulla seuraamme tulovirtojen ja kustannusten kehitystä.

Meillä on vankka valvontamatriisi taloudellisten tai muiden petosten estämiseksi. Meillä on yksityiskohtainen tietoturvapolitiikka ja varasuunnitelmat jatkuvuuden varmistamiseksi sekä tietomurtoriskien välttämiseksi

Dynava sustainability 01

Personal

En välmående och jämlik arbetsmiljö

Dynava sustainability 02

 

Medarbetarna är Dynavas främsta resurs, vilket inte är överraskande: god kundservice handlar alltid om möten som präglas av genuin omtänksamhet och medmänsklighet. Därför ägnar vi särskild uppmärksamhet åt medarbetarupplevelsen, medarbetarnas välbefinnande och utveckling. Vårt mål är att säkerställa en välmående och jämlik arbetsmiljö där alla känner sig trygga.

Våra medarbetare är jämlika oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning och religiös övertygelse. Vår personal har organisationsfrihet och vi följer kollektivavtal som styr löneutveckling och anställningsvillkor.

Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Vi mäter regelbundet medarbetarnöjdheten, personalens välbefinnande och kvaliteten på ledarskapet inom Dynava.

Vi strävar efter ett gott ledarskap och utvecklar ständigt ledarkompetensen. Dynavas ledarskap bygger på coachning och en öppen och kontinuerlig dialog. Vi har en aktiv intern kommunikation och företagsledningen håller hela organisationen informerad om företagets utveckling.
Vi och miljön

Hållbara val

Dynava sustainability 03

 

En stor del av miljöbelastningen från vår verksamhet genereras av energiförbrukning och resor. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att till exempel minska antalet arbetsresor. Tack vare våra tekniska lösningar, tillförlitliga processer och ett engagerat ledarskap kan utbildningar, möten och kompetensutveckling till stor del utföras på distans. Tack vare alla virtuella utbildningar och möten har antalet arbetsresor minimerats.

Vi erbjuder alla medarbetare möjligheten att välja miljövänliga transportsätt. Våra kontor ligger centralt och har goda kollektivtrafikförbindelser. I fråga om tjänstebilar gynnas el- och hybridbilar av våra fastslagna utsläppsgränser.

I vår verksamhet förutsätter vi att varje medarbetare prioriterar miljövänliga lösningar. Vi återvinner och återanvänder så mycket som möjligt och följer upp energikonsumtionen på våra kontor. Vi arbetar huvudsakligen med digitala dokument. Vi gynnar hållbara val i alla inköp.
Hållbart företagande

Hållbar ekonomi och administration

Dynava sustainability 01

 

För oss på Dynava handlar hållbarhet också om att säkerställa tillförlitligheten, säkerheten och kontinuiteten i vår verksamhet. Detta gör att våra kunder, samarbetspartner och medarbetare kan vara säkra på att vi lever upp till våra löften också på lång sikt.

Vi strävar efter att skapa en hållbar lönsamhet genom att ta ett ekonomiskt och administrativt ansvar som bygger på noggrann planering och uppföljning. Genom att ha en noggrann strategi och beprövade finansiella planerings- och granskningsprocesser kan vi följa upp utvecklingen av intäkter och kostnader.

Vi har en välfungerande kontrollmekanism för att förhindra alla slags bedrägerier. Dessutom säkerställer vår informationssäkerhetspolicy och beredskapsplan en kontinuitet och ett gott skydd mot dataintrång. Vi har en tydlig process för hur vi behandlar personuppgifter i våra egna och våra kunders tjänster.
Samhälle

Aktiv påverkan

Dynava sustainability 05

 

Vi vill också ta vårt ansvar för samhället omkring oss. Det gör vi redan i vår dagliga verksamhet, genom att våra åtta kontor i Sverige och Finland främjar lokal sysselsättning och tillväxt.

Varje år stöder vi organisationer inom tredje sektorn och vi prioriterar satsningar som har fokus på barns och ungas väl. I Sverige stöder vi bland annat Musikhjälpen och i Finland deltar vi i den så kallade Näsdagen. För åttonde året i rad samarbetar vi med Segelfartygsstiftelsen i Finland som ordnar seglingsutbildning och långa seglingar för ungdomar med olika bakgrund.

Varje år deltar vi i den finländska kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb som erbjuder ungdomar jobb och värdefull arbetslivserfarenhet. Vi tar också ett samhällsansvar och erbjuder till exempel förmånlig nummerupplysning för funktionshindrade och taxileveranstjänster för personer med nedsatt rörlighet.

Lataa vastuullisuusohjelmamme

Tutustu vastuullisuustyömme konkreettisiin toimenpiteisiin lataamalla se tästä.

ref-ekokymppi-download-teaser

 

Vastuullisuus

Dynava sustainability program in practice

 • Ympäristö

  hyva_yhteishenki

  • We aim for environmentally sound solutions in the offices that we rent. 
  • We recycle and reuse as much as possible
  • We control the use of electricity at our offices,
  • We handle and store our documents mostly in digital format
  • Our business setup facilitates for green traffic related choices and our offices are centrally located, with good public transport connections.
  • Our employees work partially at home, and n Finland we sponsor the use of public transport via E-passi.
  • We use virtual meetings a lot, which reduces work related travel.
  • Our car policy has a max. co2 emission limit and it thus favors electric/hybrid cars.
  • In all of our purchases, we prefer environmentally good choices.  
 • Henkilöstö

  hyva_yhteishenki

  • Our personnel has the freedom of association (“järjestäytymisvapaus”), i.e. they can choose whether they belong to a union or not
  • We follow collective agreements, which determine salary framework and many terms of employment.
  • We ensure a safe work environment to our employees with occupational safety guidelines and with an organization to support it. 
  • Our employees are all equal, in terms of age, gender, tenure, cultural background, sexual orientation, religious conviction etc. 
  • We strive for good leadership and systematically develop the skills of our managers.
  • We offer our employees possibilities of developing and learning new things
  • We give recognition to good achievements. In both Finland and Sweden we have a bonus system to reward well performing employees.
  • We support our employees’ wellbeing and ability to work. We have a health and safety policy.  We aim to identify employees with a risk for work disability as early as possible and make actions to prevent or mitigate the disability.   We offer extensive occupational health care services to our employees.  
  • We regularly measure  and aim to improve our staff satisfaction, leadership and wellbeing. 
  • We offer summer work for a large number of young people.
 • Vastuullinen liiketoiminta

  hyva_yhteishenki

  • We value good business ethics and expect it also from the customers and partners we work with.
  • Self-evidently, we follow all laws and regulations.
  • We are strictly against any kind of corruption. Our employees are obligated to rule themselves out from decisions in situations where they themselves or their close ones have a personal interest. 
  • Our employees can report any perceived misconduct anonymously via our whistle blowing channel
  • We honor people’s privacy and abide to prevailing data protection laws. In our services, we handle many kind of personal data. We have a well-established process for ensuring GDPR compliance, which ensures that we process private person data in a responsible way.
 • Yhteiskunta

  hyva_yhteishenki

  • Each year we are supporting third sector players with good aims towards children and young people
  • Examples of the projects that we’ve been involved in:
   • “Nose day” (Nenäpäivä): in 2020 and earlier, we volunteered for responding the donation calls
   • Purjelaivasäätiö: for several years we have cooperated with Purjelaivasäätiö that facilitates sailing training and long sails for young people with various backgrounds
  • We also contribute to the society via some of our services.  For example, we offer very affordable directory services for people with handicaps and provide taxi dispatch for people with limited capabilities. 
 • Talous ja riskien hallinta

  hyva_yhteishenki

  • With careful planning and control we ensure sufficient profitability, which ensures our financial sustainability.
  • We have detailed strategy and financial planning and followup processes and with them, good track of the development of our revenue streams and costs. 
  • We have a solid control matrix to prevent financial or other fraud
  • We have a detailed IT security policy and contingency plans to ensure continuity and to avoid data breach risks